Dr. Jalal Alsality -Psychiater

Visie:
Lichaam en geest zijn één en in het samenspel met de fysieke en sociale omgeving komen zij tot uitdrukking. Mensen die psychische problemen ervaren zijn vaak op meerdere vlakken uit balans. Met hen aan de slag gaan betekent voor mij durven kijken en werken vanuit verschillende gezichtspunten. Samen zoeken we naar aanknopingspunten voor verandering. Van binnenuit, vanuit de kracht in jezelf. Van buitenaf vanuit de kracht van je netwerk. Mijn rol daarin is deze ontdekkingstocht met jou en je naasten te onderzoeken, te begeleiden en daar waar nodig medicamenteus te ondersteunen.

Achtergrond:
Na de studie geneeskunde aan de Universiteit Maastricht in 2003 heb ik gewerkt als arts in
in de spoed eisende hulp en interne. Vanaf 2007 tot 2011 heb ik de opleiding gedaan tot
psychiater in De Universitaire opleiding psychiatrie Zuid-Limburg ( Het Maastricht UMC+ en Mondriaan).  Vanaf 2011 tot heden werk ik als psychiater.

Contact en registratiegegevens:
info@praxis-aachen-vaals.de       jalsality.uop@gmail.com
site: www.praxis-aachen-vaals.de 
Telefoon: +31 617512599
BIG register nummer: 89063504801
AGB code praktijk: 3095142
AGB code persoonlijk: 03068166

Interventies:
– Diagnostiek
– Farmacotherapie
– Integrale zorg
– Psychotherapie
– Individuele Coaching

Doelgroep:
Volwassenen en ouderen met psychische problematiek, Specialistische GGZ.
Wachttijd en aanmelding: U kunt de wachttijd vragen door het bellen naar de praktijk ( de wachttijd verandert steeds). 
Aanmelding graag per email, post

Klachtenregeling:
Een klacht kan worden ingediend door de patiënt, diens vertegenwoordiger, diens nabestaande of een gemachtigde. Informele klachtopvang vindt in eerste instantie plaats door een gesprek met klager. Mocht dit onvoldoende passend zijn, dan is er mogelijkheid van bijstand door de klachtenfunctionaris van de NVVP (Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie).

Kwaliteitskader:
De BIG registratie is geldig tot oktober 2026. Dit houdt in dat aan alle kwaliteitseisen betreffende de uitoefening van het beroep is voldaan. Lid van de NVVP, artsen, Nederland Kwaliteitsstatuut De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is van toepassing op onze praktijk. Meer informatie over onze gegevensverwerking vindt u in de privacy policy.

Prijzen:
ZPM trajecten conform NZA tarieven ( zie site NZA). De vergoeding is afhankelijk van uw verzekering. Uurtarief coaching, consultatie en interim-werkzaamheden 250 euro

Privacy Policy
Wij hechten veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij willen u informeren over de verwerking van uw persoonsgegevens, zodat wij daarmee voldoen aan de transparantieverplichting van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze Europese regelgeving heeft als doel de verwerking van persoonsgegevens beter te beschermen. Wij zijn verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens en omdat wij uw medische gegevens verwerken, en wij ons bewust zijn van de gevoeligheid van deze gegevens, hebben wij privacy hoog in het vaandel staan. Indien u na het doornemen van onze Privacy policy vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. We houden ons in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de eerdergenoemde Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit houdt in ieder geval het volgende in:
– Wij verwerken uw persoonsgegevens in overeenstemming met de doelen waarvoor deze zijn verstrekt. De doelen en persoonsgegevens die wij verwerken zijn beschreven in deze Privacy policy;
– Verwerking van uw persoonsgegevens is beperkt tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
– Wij vragen om uw uitdrukkelijke toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
– Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
– Er worden door ons geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
– Wij willen u hierbij op de hoogte brengen van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, die wij uitdrukkelijk respecteren.

In onze privacyverklaring kunt u lezen welke persoonsgegevens wij verwerken en waarvoor. Tevens staat in de privacyverklaring opgenomen welke rechten u hebt. Mocht u vragen hebben of uw rechten willen uitoefenen dan kunt u contact opnemen met Dhr. J. Alsality, Psychiater.

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz – vrijgevestigden  Format C

Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige ggz’, dat wil zeggen generalistische basisggz
en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar
te maken. Dit betreft een goedgekeurd kwaliteitsstatuut.
I. Algemene informatie
1. Gegevens ggz-aanbieder
Naam regiebehandelaar: J. Alsality
BIG-registraties: 89063504801
Overige kwalificaties: psychiater
Basisopleiding: Geneeskunde, medisch specialist
Psychiater AGB-code persoonlijk: 03068166

Praktijk informatie  

1.Naam
praktijk
zoals bekend bij KVK: Psychiatrische Praktijk Alsality  

 E-mailadres:
 jalsality.uop@gmail.com      info@praxis-aachen-vaals.de

 KvK
nummer:
54452244

Website:
http://praxis-aachen-vaals.de/

AGB-code
praktijk
: 03095142

2. Biedt zorg aan in
Omdat in het Zorgprestatiemodel nog wordt gewerkt met een onderscheid in basis- en
specialistische ggz wordt tijdelijk deze vraag ook opgenomen in het kwaliteitsstatuut. Dit onderscheid
zal in de toekomst vervallen en dan blijft uitsluitend de indeling in categorieën over.
2a.
Hier dient in ieder geval één optie te worden aangevinkt. Meerdere opties zijn mogelijk.
de gespecialiseerde-ggz
2b.
Hier dient in ieder geval één optie te worden aangevinkt. Meerdere opties zijn mogelijk.
Categorie A
Categorie B
Categorie C
Categorie D
3. Beschrijving aandachtsgebieden/zorgaanbod
Patiënten/cliënten kunnen met de volgende problematiek in de praktijk terecht (zoals
aandachtsgebieden, type klachten, behandelvorm):
3a. Beschrijf in maximaal 10 zinnen de algemene visie/werkwijze van de praktijk en hoe uw
patiënten/cliëntenpopulatie eruit ziet. Bijvoorbeeld: op welke problematiek/doelgroep richt de
praktijk zich, betrekt u familie/omgeving in de behandeling, past u eHealth(toepassingen) toe, etc.:

Lichaam en geest zijn één en in het samenspel met de fysieke en sociale omgeving komen zij tot
uitdrukking. Mensen die psychische problemen ervaren zijn vaak op meerdere vlakken uit balans.
Met hen aan de slag gaan betekent voor mij durven kijken en werken vanuit verschillende
gezichtspunten. Samen zoeken we naar aanknopingspunten voor verandering. Van binnenuit, vanuit
de kracht in jezelf. Van buitenaf vanuit de kracht van je netwerk. Mijn rol daarin is deze
ontdekkingstocht met jou en je naasten te onderzoeken, te begeleiden en daar waar nodig
medicamenteus en/of psychotherapeutisch te ondersteunen.
Patiënten kunnen met de volgende problematiek in mijn praktijk terecht Volwassenen en ouderen
met de volgende problematiek: stemmingsstoornis, angststoornis,
persoonlijkheidsstoornis, somatoforme stoornissen, dwangstoornis, psychotische stoornis, ADHD,
autisme.
De behandelvormen: medische behandeling, psychotherapeutische behandeling, farmacotherapie.
3b. Patiënten/cliënten met de volgende hoofddiagnose(s) kunnen in mijn praktijk terecht:
Aandachtstekort- en gedrag
Pervasief
Overige kindertijd
Delirium, dementie en overig
Alcohol
Overige aan een middel
Schizofrenie
Depressie
Bipolair en overig
Angst
Restgroep diagnoses
Dissociatieve stoornissen
Psychische stoornissen door een somatische aandoening
Persoonlijkheid
Somatoforme stoornissen
4. Samenstelling van de praktijk
Aan de praktijk zijn de volgende zorgverleners verbonden:
Indicerend regiebehandelaar 1
Naam: J. Alsality
BIG-registratienummer: 89063504801
Coördinerend regiebehandelaar 1
Naam: J. Alsality
BIG-registratienummer: 89063504801
5. Professioneel (multidisciplinair) netwerk
5a. Ik maak gebruik van een professioneel (multidisciplinair) netwerk waaronder:

Huisartsenpraktijk(en)
Collega psychologen en -psychotherapeuten
ggz-instellingen
Anders: Ik ben als vrijgevestigd psychiater aangesloten bij de Nederlandse vereniging voor
psychiaters. Ik organiseert zelf bijscholing en intervisie via het lidmaatschap van de intervisiegroep. Ik
werk samen met psychiaters en psychotherapeuten en Klinische psycholoog in regio
5b. Ik werk in mijn professioneel (multidisciplinair) netwerk het meest, frequent, samen met
(naam/namen en indien van toepassing BIG-registratie(s)):
Mw. Marie-Jeanne Haack, Psychiater, BIG nummer: 79042177501
MW. Lydia Staschik. (Klinische psycholoog , Psychotherapeut) BIG-registratie 89049240125 /
19049240116
Huisartsenpraktijk Medisch Centrum West Kerkrade, Medisch centrum caberg te Maastricht.
5c. Ik maak in de volgende situaties gebruik van dat professionele (multidisciplinaire) netwerk,
tenzij de patiënt/cliënt daarvoor geen toestemming geeft:
Ik maak gebruik van mijn professionele netwerk bij op en afschaling van de zorg, diagnostiek,
consultatie, medebehandeling, second opinion en verwijzing.
5d. Patiënten/cliënten kunnen gedurende avond/nacht/weekend/crises terecht bij (mijzelf,
huisartsenpraktijk/post, spoedeisende eerste hulp, ggz-crisisdienst):

Patienten kunnen binnen kantooruren direct contact met mij opnemen in geval van dringende zaken
en vragen. Buiten kantooruren is de Spoed eerste hulp of de Crisisdienst aangewezen voor
spoedeisende gevallen. Dit wordt vast met de patienten gecommuniceerd. Ik ben echter in principe
altijd bereikbaar per telefoon ook buiten kantooruren op mijn 06 nummer voor dringende zaken.
5e. Heeft u specifieke afspraken met een ggz-crisisdienst, HAP of SEH?
Nee, omdat: Zie boven, geen afspraken nodig, zo blijkt. Zo nodig vindt overleg plaats met de
Crisisdienst
5f. Ik vorm een lerend netwerk met de volgende vijf (inclusief mijzelf) zelfstandig werkende
zorgverleners of heb mij aangesloten bij het lerend netwerk van de volgende zorgaanbieder:
Mw. Marie-Jeanne Haack, Psychiater, BIG nummer: 79042177501
MW. Lydia Staschik. (Klinische psycholoog , Psychotherapeut) BIG-registratie 89049240125 /
19049240116
5g. Het lerend netwerk geeft op deze manier invulling aan het samen leren en verbeteren:
Bijscholing, Congressen, casuïstiek bespreken met collega’s
6. Contracten met zorgverzekeraars en de vergoeding van verzekerde zorg
Heeft u een contract met de zorgverzekeraar?

Ja
Geeft u aan waar uw lijst met gecontracteerde verzekeraars vindbaar is
ik upload mijn gecontracteerde verzekeraars op : www.ggzkwaliteitsstatuut.nl
7. Behandeltarieven:
Ik heb de tarieven die ik hanteer gepubliceerd op mijn website of in de praktijk.
Ik heb het tarief voor zelfbetalers gepubliceerd op mijn website of in de praktijk.
Ik hanteer voorwaarden en een tarief voor no-show: gepubliceerd op mijn website of in de praktijk.
Link naar website met de behandeltarieven, en eventueel no-show voorwaarden en no-show tarief:
https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_640959_22/2/ http://praxis-aachen-vaals.de/
8. Kwaliteitswaarborg
Ik voldoe aan de volgende kwaliteitseisen, voortvloeiend uit mijn beroepsregistratie, specialisme of
branche/beroepsvereniging(aanvinken wat van toepassing is:

Intervisie
Visitatie
Bij- en nascholing
Registratie-eisen van specifieke behandelvaardigheden
De beroepscode van mijn beroepsvereniging
Ik upload het document met bewijsvoering van de basiskwaliteitseisen van mijn beroepsgroep op
www.ggzkwaliteitsstatuut.nl
9. Klachten- en geschillenregeling
Mijn patiënten/cliënten kunnen met klachten en geschillen over mij of mijn behandeling terecht
bij mij of bij (naam en contactgegevens klachtenfunctionaris):
Bij mij
Bij de Nederlandse vereniging voor psychiaters
Link naar website:  praxis-aachen-vaals.de
10. Regeling bij vakantie en calamiteiten
10a. Patiënten/cliënten kunnen tijdens mijn afwezigheid gedurende vakantie en ziekte terecht bij
Naam vervangend behandelaar:
mw. M.J. Haack, Psychiater
10b. Ik heb overdracht geregeld en vastgelegd in geval de praktijk plotseling sluit wegens
overlijden of andere calamiteiten:

Ja
II. Het behandelproces – het traject dat de patiënt in mijn praktijk
doorloopt

11. Wachttijd voor intake en behandeling
Patiënten/cliënten vinden informatie over wachttijden voor intake en behandeling via deze link of
document (en kunnen deze telefonisch opvragen).
Link naar wachttijden voor intake en behandeling: Patiënten vinden informatie over wachttijden voor
intake en behandeling via deze link of document (en kunnen deze telefonisch opvragen). De
informatie is gerangschikt naar gespecialiseerde ggz, en -in geval van
een contract- per zorgverzekeraar, en -indien van toepassing- per diagnose. Upload van uw
document met wachttijden voor intake en behandeling op https://www.vektis.nl/
12. Aanmelding en intake
12a. De aanmeldprocedure is in de praktijk als volgt geregeld (zoals: wie ontvangt de telefonische
aanmelding, wie doet de intake, hoe verloopt de communicatie met de patiënt/cliënt):

De patient maakt na doorverwijzing door de huisarts een afspraak via het secretariaat , telefonisch of
per email. Deze noteert personalia, reden van verwijzing, verwijzer, Patiënten met voorkeur voor
mijn praktijk of medicatievragen worden door mij telefonisch gescreend, en de wachtlijst wordt
besproken. Indien de aanmelding passend is wordt een eerste afspraak gemaakt. De intake en
verdere communicatie wordt door mijzelf gedaan. Inschrijving, EPD openen, klaarzetten van ROM,
wijziging van afspraken doet de secretaresse. Tijdens de intake (diagnostiek consult) worden de
personalia aangevuld, behandelovereenkomst getekend, uitleg over testgegevens( ROM), uitleg over
no show, vervanging bij ziekte, privacy beleid, uitleg delen gegevens. De intake ( diagnostiek consult)
omvat historie van de ziektegeschiedenis, informatie over medische behandelingen,
medicatiegebruik, analyse van de psychodynamiek, sociaal maatschappelijke omstandigheden,
verslaving, juridische omstandigheden, voorgeschiedenis en biografie.
Link naar wachttijden: vektis, wachttijden de wachttijden zijn gepubliceerd
of via de site van mijn Praktijk
12b. Ik verwijs de patiënt/cliënt naar een andere zorgaanbieder met een beter passend
zorgaanbod of terug naar de verwijzer –indien mogelijk met een passend advies- indien de praktijk
geen passend aanbod heeft op de zorgvraag van de patiënt/cliënt:

Ja
13. Behandeling
13a. De patiënt/cliënt is geïnformeerd over degene die het aanspreekpunt is tijdens de
behandeling (naam en functie van de betreffende persoon zijn bekend bij de patiënt/cliënt):

Ja
13b. Bij langer durende behandeling (> 12 weken) stuurt de indicerend regiebehandelaar een
afschrift of samenvatting van het behandelplan als brief naar de huisarts (of andere verwijzer),
tenzij de patiënt/cliënt daarvoor geen toestemming geeft:

Ja
13c. Ik draag zorg voor goede communicatie met de patiënt/cliënt en –indien van toepassing en
met toestemming van de patiënt/cliënt- diens naasten, over het beloop van de behandeling. Ik doe
dat als volgt:

Een goede communicatie met de patient is een essentieel en onlosmakelijk deel van de behandeling.
Ik evalueer de effecten van de interventies regelmatig met patiënt in de sessies al dan niet met
gebruik van vragenlijsten of gestructureerde interviews. Ik betrek regelmatig belangrijke betrokken
personen bij de (voortgang van) behandeling, behandelplan, crisispreventie en geef informatie over
het doel van de behandeling of verwijzing.
Daarnaast worden vragenlijsten gebruikt ten behoeve van ROM-metingen te doe
13d. De voortgang van de behandeling en begeleiding wordt in de praktijk als volgt gemonitord
(zoals voortgangsbespreking behandelplan, evaluatie, vragenlijsten, ROM):
Er wordt een uitgebreid behandelplan opgesteld, met doelen op verschillende leefgebieden. Deze
worden minimaal jaarlijks, maar meestal tweejaarlijks geëvalueerd. Psychiatrische symptomatologie
wordt op indicatie voor het starten van een nieuwe interventie en 3 maanden later gemeten met een
vragenlijst of gestructureerd interview. Therapie is een cyclisch proces. Elke volgende zitting wordt
stil gestaan bij mogelijke (bij)effecten van eerdere interventies. Dit biedt de mogelijkheid van
bijsturing van behandelbeleid. Daarnaast de verplichte ROM metingen, bij aanvang en afsluiting van
behandeling. Deze gegevens worden goed besproken met de patient. Bij afsluiting wordt de
behandeling als geheel geevalueerd en de patient tevredenheid.
13e. Ik reflecteer periodiek en tijdig met de patiënt/cliënt (en eventueel zijn naasten,
medebehandelaren) de voortgang, doelmatigheid en effectiviteit van de behandeling. Als
standaardperiode hanteer ik hiervoor:

Therapie is een cyclisch proces. Bij elke volgende sessie wordt stil gestaan bij het effect van vorige
interventies. Dit biedt de mogelijkheid van bijstellen van het behandelbeleid. De belevingen en
meningen van de patient zijn daarin zeer belangrijk en worden eigenlijk voordurend gevolgd.
Evalueren is een integraal onderdeel van de behandeling en wordt in ieder geval eens per jaar
gedaan of vaker wanneer daar de minste aanleiding toe is. Er wordt gebruik gemaakt van de testen
BSI, in crs systeem bij intake en ontslag, en bij starten van een interventie en bij de specifieke
pathologie
13f. Ik meet de tevredenheid van mijn patiënten/cliënten op de volgende manier (wanneer, hoe):
Tevredenheidsonderzoek volgens het meetinstrument van de NVvP aan het eind van de behandeling,
conform de afspraken binnen de intervisiegroep van de NVvP.
14. Afsluiting/nazorg
14a. Ik bespreek met de patiënt/cliënt (en eventueel zijn naasten) de resultaten van de
behandeling en de mogelijke vervolgstappen:

Ja
14b. De verwijzer wordt hiervan door de (coördinerend) regiebehandelaar in kennis gesteld
middels een afrondingsbrief, tenzij de patiënt/cliënt hiertegen bezwaar maakt:
Ja
14c. Als een vervolgbehandeling nodig is, geef ik hierover gericht advies aan de verwijzer. Ik
informeer de vervolgbehandelaar waar nodig over het verloop van de behandeling en de behaalde
resultaten voorzien van het vervolgadvies, tenzij de patiënt/cliënt hier bezwaar tegen maakt:

Ja
15. Omgang met patientgegevens
15a. Ik vraag om toestemming van de patiënt/cliënt bij het delen van gegevens met niet bij de
behandeling betrokken professionals:

Ja
15b. In situaties waarin het beroepsgeheim mogelijk doorbroken wordt, gebruik ik de daartoe
geldende richtlijnen van de beroepsgroep, waaronder de meldcode kindermishandeling en
huiselijk geweld (bij conflict van plichten, vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld),
het stappenplan materiële controle en ik vraag het controleplan op bij de zorgverzekeraar (bij
materiële controle):

Ja
15c. Ik gebruik de privacyverklaring als de patiënt/cliënt zijn diagnose niet kenbaar wil maken aan
zijn zorgverzekeraar/NZa:
Ja
III. Ondertekening
Naam: J. Alsality
Plaats: Vaals
Datum: 23-03-2022
Ik verklaar dat ik me houd aan de wettelijke kaders van mijn beroepsuitoefening,
handel conform het Landelijk kwaliteitsstatuut ggz en dat ik dit kwaliteitsstatuut
naar waarheid heb ingevuld:

Ja