Dr. Jalal Alsality -Psychiater

Visie:
Lichaam en geest zijn één en in het samenspel met de fysieke en sociale omgeving komen zij tot uitdrukking. Mensen die psychische problemen ervaren zijn vaak op meerdere vlakken uit balans. Met hen aan de slag gaan betekent voor mij durven kijken en werken vanuit verschillende gezichtspunten. Samen zoeken we naar aanknopingspunten voor verandering. Van binnenuit, vanuit de kracht in jezelf. Van buitenaf vanuit de kracht van je netwerk. Mijn rol daarin is deze ontdekkingstocht met jou en je naasten te onderzoeken, te begeleiden en daar waar nodig medicamenteus te ondersteunen.

Achtergrond:
Na de studie geneeskunde aan de Universiteit Maastricht in 2003 heb ik gewerkt als arts in
in de spoed eisende hulp en interne. Vanaf 2007 tot 2011 heb ik de opleiding gedaan toot
psychiater in Maastricht en Heerlen. Vanaf 2011 tot heden werk ik als psychiater.

Contact en registratiegegevens:
info@praxis-aachen-vaals.de jalsality.uop@gmail.com
site: www.praxis-aachen-vaals.de en www.griend3.nl
Telefoon: +31 43 8554431
BIG register nummer: 89063504801
AGB code praktijk: 3095142
AGB code persoonlijk: 03068166

Interventies:
- Diagnostiek
- Farmacotherapie
- Integrale zorg
- Psychotherapie
- Individuele Coaching

Doelgroep:
Volwassenen en ouderen met psychische problematiek, Specialistische GGZ.
Wachttijd en aanmelding:
2 -3 weken
Aanmelding graag per email, post

Klachtenregeling:
Een klacht kan worden ingediend door de patiënt, diens vertegenwoordiger, diens nabestaande of een gemachtigde. Informele klachtopvang vindt in eerste instantie plaats door een gesprek met klager. Mocht dit onvoldoende passend zijn, dan is er mogelijkheid van bijstand door de klachtenfunctionaris van de NVvP (Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie).

Kwaliteitskader:
De BIG registratie is geldig tot oktober 2021. Dit houdt in dat aan alle kwaliteitseisen betreffende de uitoefening van het beroep is voldaan. Lid van de NVVP, artsen, Nederland Kwaliteitsstatuut De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is van toepassing op onze praktijk. Meer informatie over onze gegevensverwerking vindt u in de privacy policy.

Prijzen:
DBC trajecten conform NZA tarieven. De vergoeding is afhankelijk van uw verzekering. Uurtarief coaching, consultatie en interim-werkzaamheden 170 euro

Privacy Policy
Wij hechten veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij willen u informeren over de verwerking van uw persoonsgegevens, zodat wij daarmee voldoen aan de transparantieverplichting van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze Europese regelgeving heeft als doel de verwerking van persoonsgegevens beter te beschermen. Wij zijn verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens en omdat wij uw medische gegevens verwerken, en wij ons bewust zijn van de gevoeligheid van deze gegevens, hebben wij privacy hoog in het vaandel staan. Indien u na het doornemen van onze Privacy policy vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. We houden ons in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de eerdergenoemde Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit houdt in ieder geval het volgende in:
- Wij verwerken uw persoonsgegevens in overeenstemming met de doelen waarvoor deze zijn verstrekt. De doelen en persoonsgegevens die wij verwerken zijn beschreven in deze Privacy policy;
- Verwerking van uw persoonsgegevens is beperkt tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
- Wij vragen om uw uitdrukkelijke toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
- Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
- Er worden door ons geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
- Wij willen u hierbij op de hoogte brengen van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, die wij uitdrukkelijk respecteren.

In onze privacyverklaring kunt u lezen welke persoonsgegevens wij verwerken en waarvoor. Tevens staat in de privacyverklaring opgenomen welke rechten u hebt. Mocht u vragen hebben of uw rechten willen uitoefenen dan kunt u contact opnemen met Dhr. J. Alsality, Psychiater.

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz – vrijgevestigden

Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige ggz’, dat wil zeggen generalistische basisggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken. Dit betreft een goedgekeurd kwaliteitsstatuut.

I. Algemene informatie

1. Gegevens ggz-aanbieder
Naam regiebehandelaar: J. Alsality
BIG-registraties: 89063504801
Overige kwalificaties: psychiater, psychotherapie
Basisopleiding: Geneeskunde, medisch specialist Psychiater
AGB-code persoonlijk: 03068166

Praktijk informatie 1
Naam praktijk: Psychiatrische Praktijk Alsality
E-mailadres: jalsality.uop@gmail.com
KvK nummer: 54452244
Website: www.griend3.nl en http://praxis-aachen-vaals.de/
AGB-code praktijk: 03095142

2. Werkzaam in:
de gespecialiseerde-ggz

3. Aandachtsgebieden
Patiënten kunnen met de volgende problematiek in mijn praktijk terecht (zoals aandachtsgebieden, type klachten, behandelvorm): Volwassenen en ouderen met de volgende problematiek: stemmingstoornis, angsstoornis, persoonlijkheidsstoornis, somatoforme stoornissen, dwangstoornis, psycotische stoornis, ADHD; autisme. De behandelvormen: medische behandeling, psychotherapeutische behandeling., farmacotherapie.

4. Samenstelling van de praktijk
Aan mijn praktijk zijn de volgende zorg verlenende medewerkers verbonden (namen en BIGregistraties van regiebehandelaren):

Medewerker 1
Naam: J. Alsality
BIG-registratienummer: 89063504801

5. Professioneel netwerk
5a. Ik maak gebruik van een professioneel netwerk waaronder:
Huisartsenpraktijk(en)
Collegapsychologen en -psychotherapeuten
Verpleegkundig specialisten
ggz-instellingen

Anders: Ik ben als vrijgevestigd psychiater aangesloten bij deVereniging van Vrijgevestigde Psychiaters en. de vereniging organiseert zelf bijscholing en intervisie via het lidmaatschap van de intervisiegroep van vrijgevestigde psychiaters Noord en Midden Limburg. Ik ben ook lid van de Nederlandse verenging van Psychiater. Ik werk samen met maatschappelijk werkenden die in het kader van de WMO zorg verlenen aan mijn patienten en hun gezinnen, ook samen met psychiaters en psychotherapeuten in regio

5b. Ik werk in mijn professioneel netwerk het meest, frequent, samen met (naam/namen en indien van toepassing BIG-registratie(s)):
Mw. Marie-Jeanne Haack, Psychiater, BIG nummer: 79042177501
Mw. I. Leenders, klinisch psycholoog: BIG 49051111025
Lydia Staschik.psychotherapeuth, AGB Code: 94002522
J.P Trietsch, huisarts, agb code 25742
Huisartsenpraktijk Medisch Centrum West Kerkrade, Medisch centrum caberg te Maastricht.
dhr. L. Beckers psychiater

5c. Ik maak in de volgende situaties gebruik van dat professionele netwerk, tenzij de patiënt daarvoor geen toestemming geeft:
Ik maak gebruik van mijn professionele netwerk bij op en afschaling van de zorg, diagnostiek, consultatie, medebehandeling, second opinion en verwijzing.

5d. Patiënten kunnen gedurende avond/nacht/weekend/crises terecht bij (mijzelf, huisartsenpraktijk/post, spoedeisende eerste hulp, ggz-crisisdienst):
Patienten kunnen binnen kantooruren direct contact met mij opnemen in geval van dringende zaken en vragen. Buiten kantooruren is de Spoed eerste hulp of de Crisisdienst aangewezen voor spoedeisende gevallen. Dit wordt vast met de patienten gecommuniceerd. Ik ben echter in principe altijd bereikbaar per telefoon ook buiten kantooruren op mijn 06 nummer voor dringende zaken.

5e. Heeft u specifieke afspraken met een ggz-crisisdienst, HAP of SEH?
Nee, omdat: Zie boven, geen afspraken nodig, zo blijkt. Zo nodig vindt overleg plaats met de Crisisdienst

6. Contracten met zorgverzekeraars en de vergoeding van verzekerde zorg
Heeft u een contract met de zorgverzekeraar?
Ja
Geeft u aan waar uw lijst met gecontracteerde verzekeraars vindbaar is ik upload mijn gecontracteerde verzekeraars op : www.ggzkwaliteitsstatuut.nl

7. Behandeltarieven:
Ik heb de tarieven die ik hanteer gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk.
Ik heb het tarief overig (zorg)product voor niet-verzekerde zorg het OZP-tarief gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk.
Ik heb het tarief voor zelfbetalers gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk.
Ik hanteer voorwaarden en een tarief voor no-show: gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk.
De behandeltarieven, OZP-tarief en eventueel no-show voorwaarden en no-show tarief zijn hier te vinden:
Link naar website met de behandeltarieven, OZP-tarief, en eventueel no-show voorwaarden en noshow tarief: http://praxis-aachen-vaals.de/ www.griend3.nl

8. Kwaliteitswaarborg
Ik voldoe aan de volgende kwaliteitseisen, voortvloeiend uit mijn beroepsregistratie, specialisme of branche/beroepsvereniging(aanvinken wat van toepassing is:
Intervisie
Visitatie
Bij- en nascholing
Registratie-eisen van specifieke behandelvaardigheden
De beroepscode van mijn beroepsvereniging
Ik upload het document met bewijsvoering van de basiskwaliteitseisen van mijn beroepsgroep op www.ggzkwaliteitsstatuut.nl

9. Klachten- en geschillenregeling
9a. Mijn patiënten kunnen met klachten over mij of mijn behandeling terecht bij mij of bij (naam en contactgegevens klachtenfunctionaris):
Vereniging voor Psychiaters Limburg (VvPL), bestuur Chris Vleugels
Link naar website:
praxis-aachen-vaals.de

9b. Mijn patiënten kunnen met geschillen over mij of mijn behandeling terecht bij
Naam geschilleninstantie vermelden waarbij u bent aangesloten:
Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie
Link naar website: https://www.nvvp.net/website/nieuws/2016/informatiebrochure-over-nieuwe-wetkwaliteitklachten-en-geschillen-in-de-zorg

10. Regeling bij vakantie en calamiteiten
10a. Patiënten kunnen tijdens mijn afwezigheid gedurende vakantie en ziekte terecht bij
Naam vervangend behandelaar:
mw. M.J. Haack, Psychiater

10b. Ik heb overdracht geregeld en vastgelegd in geval mijn praktijk plotseling sluit wegens overlijden of andere calamiteiten:
Ja

II. Het behandelproces - het traject dat de patiënt in mijn praktijk doorloopt

11. Wachttijd voor intake en behandeling
Patiënten vinden informatie over wachttijden voor intake en behandeling via deze link of document (en kunnen deze telefonisch opvragen). De informatie is gerangschikt naar generalistische basis-ggz en/of gespecialiseerde ggz, en -in geval van een contract- per zorgverzekeraar, en -indien van toepassing- per diagnose. Upload van uw document met wachttijden voor intake en behandeling op www.ggzkwaliteitsstatuut.nl

12. Aanmelding en intake
12a. De aanmeldprocedure is in mijn praktijk als volgt geregeld (zoals: wie ontvangt de telefonische aanmelding, wie doet de intake, hoe verloopt de communicatie met de patiënt):
De patient maakt na doorverwijzing door de huisarts een afspraak via het secretariaat , telefonisch of per email. Deze noteert personalia, reden van verwijzing, verwijzer, en voorkeur voor therapeut. Patienten met voorkeur voor mijn praktijk of medicatievragen worden door mij telefonisch gescreend, en de wachtlijst wordt besproken. Indien de aanmelding passend is wordt een eerste afspraak gemaakt. De intake en verdere communicatie wordt door mijzelf gedaan. Inschrijving, EPD openen, klaarzetten van ROM, wijziging van afspraken doet de secretaresse. Tijdens de intake worden de personalia aangevuld, behandelovereenkomst getekend, uitleg over testgegevens( ROM), uitleg over no show, vervanging bij ziekte, privacy beleid, uitleg delen gegevens. De intake omvat historie van de ziektegeschiedenis, informatie over medische behandelingen, medicatiegebruik, analyse van de psychodynamiek, sociaal maatschappelijke omstandigheden, verslaving, juridische omstandigheden, voorgeschiedenis en biografie. Link naar wachttijden: vektis, wachttijden de wachttijden zijn gepubliceerd of via de site van mijn Praktijk

12b. Ik verwijs de patiënt terug naar de verwijzer –indien mogelijk met een passend advies- indien mijn praktijk geen passend aanbod heeft op de zorgvraag van de patiënt (zoals een ander werkterrein of een behandelaar met een andere specifieke deskundigheid):
Ja

13. Diagnostiek
13a. De diagnose voor de behandeling wordt in mijn praktijk gesteld door
Naam: dr. J. Alsality , psychiater en praktijkhouder/eigenaar
Generalistische basis ggz:
Geen
Gespecialiseerde ggz:
Kwalificatie Omschrijving
0329 Psychiater

13b. Zijn er andere betrokkenen bij het diagnostisch proces, zo ja in welke rol?:
Nee. Ik ben altijd regiebehandelaar.
Op indicatie wordt somatisch onderzoek verricht of een NPO, en patient wordt hiervoor verwezen naar de desbetreffende specialist, huisarts of klinisch psycholoog.
Met regelmaat vindt laboratoriumonderzoek plaats. Patient krijgt een lab-formulier.

14. Behandeling
14a. Het behandelplan wordt in mijn praktijk in samenspraak met de patiënt opgesteld door
Naam: dr. J. Alsality , psychiater en praktijkhouder/eigenaar
Generalistische basis ggz:
Geen
Gespecialiseerde ggz:
Kwalificatie Omschrijving
0329 Psychiater

14b. Het aanspreekpunt voor de patiënt tijdens de behandeling is
Naam: J Alsality, Psychiater
Generalistische basis ggz:
Geen
Gespecialiseerde ggz:
Kwalificatie Omschrijving
0329 Psychiater

14c. De patiënt/cliënt is geïnformeerd over degene die het aanspreekpunt is tijdens de behandeling (naam en functie van de betreffende persoon zijn bekend bij de patiënt/cliënt):
Ja

14d. Bij langer durende behandeling (> 12 weken) stuur ik een afschrift van het behandelplan als brief naar de huisarts (of andere verwijzer), tenzij de patiënt daarvoor geen toestemming geeft:
Ja

14e. Ik draag zorg voor goede communicatie met de patiënt en –indien van toepassing en met toestemming van de patiënt- diens naasten, over het beloop van de behandeling. Ik doe dat als volgt:
Een goede communicatie met de patient is een essentieel en onlosmakelijk deel van de behandeling. Ik evalueer de effecten van de interventies regelmatig met patiënt in de sessies al dan niet met gebruik van vragenlijsten of gestructureerde interviews. Ik betrek regelmatig belangrijke betrokken personen bij de (voortgang van) behandeling, behandelplan, crisispreventie en geef informatie over het doel van de behandeling of verwijzing. Daarnaast worden vragenlijsten gebruikt ten behoeve van ROM-metingen te doe

14f. De voortgang van de behandeling wordt in mijn praktijk als volgt gemonitord (zoals voortgangsbespreking behandelplan, evaluatie, vragenlijsten, ROM):
Er wordt een uitgebreid behandelplan opgesteld, met doelen op verschillende leefgebieden. Deze worden minimaal jaarlijks, maar meestal tweejaarlijks geëvalueerd. Psychiatrische symptomatologie wordt op indicatie voor het starten van een nieuwe interventie en 3 maanden later gemeten met een vragenlijst of gestructureerd intervieuw. Therapie is een cyclisch proces. Elke volgende zitting wordt stil gestaan bij mogelijke (bij)effecten van eerdere interventies. Dit biedt de mogelijkheid van bijsturing van behandelbeleid. Daarnaast de verplichte ROM metingen, bij aanvang en afsluiting van behandeling. Deze gegevens worden goed besproken met de patient. Bij afsluiting wordt de behandeling als geheel geevalueerd en de patient tevredenheid.

14g. Ik heb een kopie van de overeenkomst met de Stichting Vrijgevestigden ROMmen (SVR) voor aanlevering van ROM-gegevens aan de Stichting Benchmark ggz (SBG):
Link naar overeenkomst met de Stichting Vrijgevestigden ROMmen (SVR) voor aanlevering van ROMgegevens aan de Stichting Benchmark ggz (SBG): https://akwaggz.nl/ https://www.vrijgevestigde.nl/

14h. Ik evalueer periodiek en tijdig met de patiënt (en eventueel zijn naasten) de voortgang, doelmatigheid en effectiviteit van de behandeling. Als standaardperiode hanteer ik hiervoor:
Therapie is een cyclisch proces. Bij elke volgende sessie wordt stil gestaan bij het effect van vorige interventies. Dit biedt de mogelijkheid van bijstellen van het behandelbeleid. De belevingen en meningen van de patient zijn daarin zeer belangrijk en worden eigenlijk voordurend gevolgd. Evalueren is een integraal onderdeel van de behandeling en wordt in ieder geval eens per jaar gedaan of vaker wanneer daar de minste aanleiding toe is. Er wordt gebruik gemaakt van de testen BSI, in crs systeem bij intake en ontslag, en bij starten van een interventie en bij de specifieke pathologie

14i. Ik meet de tevredenheid van mijn patiënten op de volgende manier:
Tevredenheidsonderzoek volgens het meetinstrument van de NVvP aan het eind van de behandeling, conform de afspraken binnen de intervisiegroep van de NVvP. Er is nu een contract met SVR en SBG is gemaakt over rom meting

15. Afsluiting/nazorg
15a. Ik bespreek met de patiënt (en eventueel zijn naasten) de resultaten van de behandeling en de mogelijke vervolgstappen:
Ja

15b. De verwijzer wordt hiervan in kennis gesteld middels een afrondingsbrief, tenzij de patiënt hiertegen bezwaar maakt:
Ja

15c. Als een vervolgbehandeling nodig is, geef ik hierover gericht advies aan de verwijzer. Ik informeer de vervolgbehandelaar waar nodig over het verloop van de behandeling en de behaalde resultaten voorzien van het vervolgadvies, tenzij de patiënt hier bezwaar tegen maakt:
Ja

16. Omgang met patientgegevens
16a. Ik vraag om toestemming van de patient bij het delen van gegevens met niet bij de behandeling betrokken professionals:
Ja

16b. In situaties waarin het beroepsgeheim mogelijk doorbroken wordt, gebruik ik de daartoe geldende richtlijnen van de beroepsgroep, waaronder de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld (bij conflict van plichten, vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld), het stappenplan materiële controle en ik vraag het controleplan op bij de zorgverzekeraar (bij materiële controle):
Ja

16c. Ik gebruik de privacyverklaring als de patiënt zijn diagnose niet kenbaar wil maken aan zijn zorgverzekeraar/DIS:
Ja

III. Ondertekening

Naam: J. Alsality
Plaats: Vaals
Datum: 03-02-2019

Ik verklaar dat ik me houd aan de wettelijke kaders van mijn beroepsuitoefening, handel conform het model kwaliteitsstatuut en dat ik dit kwaliteitsstatuut naar waarheid heb ingevuld:
Ja

Diese Webseite verwendet Cookies, um Ihnen den bestmöglichen Service zu gewährleisten.
Durch die Nutzung der Webseite akzeptieren Sie die Verwendung von Cookies, weitere Informationen zur Datenschutzerklärung finden Sie
hier.
OK